1. Administratorem danych osobowych w sklepie e-rama.pl jest firma Artquartia Karol Michalski, ul. Częstochowska 39 26-230 Radoszyce (REGON 260294997, NIP 6581903042).
  2. Dane Klientów przetwarzane są zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  3. Podanie danych wymaganych w procesie składania zamówienia jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane nie będa wykorzystywane do celów marketingowych, chyba że opcja taka została dobrowolnie zaznaczona przez Klienta w momencie rejestracji.
  4. Wprowadzane dane Klientów chronione są poprzez szyfrowane certyfikatem SSL połączenie.
  5. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych, korzystając z udostępnionego mu do tego celu konta klienta. Logowanie odbywa się poprzez zdefiniowany w procesie rejestracji login (w formie adresu e-mail) oraz hasło.
  6. Dane Klientów mogą zostać przekazane następującym podmiotom, w celach ściśle związanych z obsługą płatności oraz dostawy zamówienia:
    a) PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, numer KRS 0000274399
    b) Fedex Express Polska, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, numer KRS 0000037973
  7. Ponadto sklep gromadzi inne dane typu pliki cookies czy adresy IP. Ich gromadzenie jest niezbędne do prawidłowego działania sklepu oraz obsługi danych statystycznych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na gromadzenie ww. danych powinien opuścić sklep e-rama.pl.